2021-02-18

BRF Drejös årsmöte 2021

ÅRSMÖTET

2021-02-10

Styrelsen informerar om ordinarie föreningsstämman, årsmötet: En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till föreningsstämma minst en gång om året. En sådan årlig stämma kallas ordinarie föreningsstämma och ska avhandla vissa frågor, bland annat ska föreningens årsredovisning läggas fram och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas. Den ordinarie föreningsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, för Brf Drejö senast den sista juni. 

När stämmor i bostadsrättsföreningar hålls är det viktigt att dessa genomförs på sätt som minimerar risken för smittspridning. 

Riksdagen beslutade 2020-12-02 att de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under den pågående coronapandemin förlängs till att gälla under hela 2021. Styrelsen kan inför en viss stämma besluta om vissa avsteg från vad som vanligtvis gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. 

Styrelsen kan besluta att en stämma ska genomföras genom poströstning utan att medlemmar får närvara. De enda som får närvara på en sådan stämma är stämmofunktionärerna, till exempel stämmoordföranden och sekreteraren, revisor samt styrelsen. 

Varje bostadsrättsförening beslutar själv, utifrån sina förutsättningar, hur den gör med föreningsstämman. Brf Drejös styrelse har fastställt datum för föreningsstämman till onsdag 2021-04-14, och har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning. 

Medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt via post. Kallelsen till stämman kommer att innehålla information om hur poströstning går till samt ett poströstningsformulär. 

I poströstningsformuläret ska medlemmarna även få möjlighet att begära att ett ärende ska bordläggas. Således har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det. 

Medlem kan, senast 10 dagar före stämman, skriftligt begära upplysning från föreningen. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och dels hållas tillgängligt hos föreningen, dels lämnas i alla brevinkast. 

Poströsten ha inkommit till föreningen senast tisdagen 2021-04-13 till bostadsrättsföreningens postadress: Finlandsgatan 10, 164 74 Kista.

2021-02-12

 Istappar!


Till medlemmar som har boende med plåttak på balkong!

Från många balkonger med plåttak har vi uppmärksammat att det hängt ner istappar. Dessa kan orsaka svåra olyckor om de faller ner på gående under. Vi ber om er hjälp att knacka ned dessa istappar. Om ni inte har möjlighet till detta så meddela : kontakt@brfdrejo.se  eller ring till styrelsens tel: 070-958 06 30 

Tack för er hjälp!

Brf Drejö / styrelsen